《GRE红宝书2005的MP3》2005版[MP3]

涵柏 6月前 114


中文名称:GRE红宝书2005的MP3
资源类型:MP3
版本:2005版
发行时间:2005年
地区:大陆
语言:英语
简介


看了很多人说没有源 我就把它们分开发吧,第一个压缩包是下面的所有的集合,所以大家不要全部下,可以选择,不过建议大家下下面分开的,因为第一个压缩包很多人反应没有源,其实我是长时间供源的就是不晓得为什么下不了了,我看了分开的有的已经有几个甚至几十个源了,下完的骡友帮忙分流啊!我是低ID高ID的朋友一定要分流啊!

应大家要求加入电子书,不过我不认为他是很好的 确有需要的可以去买一本!另外加入了GRE词汇记忆讲解的笔记!
不要介绍太多了吧,要考GRE的还是要提高英语的我想都有用的,是新东方的GRE红宝书的MP3文件,在网上好不容易才下到的啊!
呵呵!说明一下 本人是低ID!
为了方便大家放到MP3去听我给压缩成了32kb的wma文件了!

以下的说明由 phoenix639提供 在此谢了先 呵呵!


本书先后改七次,收录了直至2004年6月GRE考试的全部重要词汇,包括GRE常考的类比词汇、反义词、填空词汇和阅读词汇。详细解释了每一个重要词汇的记忆方法,除词根、词缀记忆法外,分析联想记忆法、发音记忆法也都是本书的特色,枯燥的记忆由此变成了生动的游戏。分类处理:打上* 号的单词都是GRE类比、反义词中考过的重要单词,没有*的单词为填空和阅读常考词汇。

作者: 俞敏洪 王强 王文山 包凡一 汪海涛 周成刚 徐小平 钱永强 铁岭
出版社: 世界知识出版社
ISBN:7-5012-1141-8 出版日期: 2004-06-01
开本:16   字数:102400 页数:612   装订:平装

内容介绍:本书分三个部分:第一部分:GRE考试核心词汇收录了所有重点单词;第二部分:GRE考试最新词汇收录了近年来考试中出现的最新词汇;此外,通过对历年试题以及GRE考试形势的分析,在本书第三部分列出了300个余个GRE考试预测词汇,为备考学生提供参考。本书与以往六版相比有了重大的调整:单词数量有所减少。凡是在考试中出现的重要单词都一一收录,删去了历年考试中从未出现过的单词,给学生减负。同时增加了近几年考试中新出现过的单词,做到紧扣时代脉搏。

目  录: GRE考试核心词汇(1)Word List1-Word List 41
GRE考试最新词汇Word List 42-Word List 51

[GRE红宝书2005的MP3].gre.rar (167.75 MB)
[GRE红宝书2005的MP3].0501.wma (3.94 MB)
[GRE红宝书2005的MP3].0502.wma (3.69 MB)
[GRE红宝书2005的MP3].0503.wma (3.81 MB)
[GRE红宝书2005的MP3].0504.wma (3.55 MB)
[GRE红宝书2005的MP3].0505.wma (3.41 MB)
[GRE红宝书2005的MP3].0506.wma (3.54 MB)
[GRE红宝书2005的MP3].0507.wma (3.65 MB)
[GRE红宝书2005的MP3].0508.wma (3.76 MB)
[GRE红宝书2005的MP3].0509.wma (3.96 MB)
[GRE红宝书2005的MP3].0510.wma (3.6 MB)
[GRE红宝书2005的MP3].0511.wma (3.69 MB)
[GRE红宝书2005的MP3].0512.wma (3.23 MB)
[GRE红宝书2005的MP3].0513.wma (3.32 MB)
[GRE红宝书2005的MP3].0514.wma (3.5 MB)
[GRE红宝书2005的MP3].0515.wma (3.55 MB)
[GRE红宝书2005的MP3].0516.wma (3.47 MB)
[GRE红宝书2005的MP3].0517.wma (3.36 MB)
[GRE红宝书2005的MP3].0518.wma (3.58 MB)
[GRE红宝书2005的MP3].0519.wma (3.27 MB)
[GRE红宝书2005的MP3].0520.wma (3.53 MB)
[GRE红宝书2005的MP3].0521.wma (3.63 MB)
[GRE红宝书2005的MP3].0522.wma (3.29 MB)
[GRE红宝书2005的MP3].0523.wma (3.47 MB)
[GRE红宝书2005的MP3].0524.wma (3.1 MB)
[GRE红宝书2005的MP3].0525.wma (3.17 MB)
[GRE红宝书2005的MP3].0526.wma (3.09 MB)
[GRE红宝书2005的MP3].0527.wma (3.15 MB)
[GRE红宝书2005的MP3].0528.wma (3.13 MB)
[GRE红宝书2005的MP3].0529.wma (3.25 MB)
[GRE红宝书2005的MP3].0530.wma (3.44 MB)
[GRE红宝书2005的MP3].0531.wma (3.31 MB)
[GRE红宝书2005的MP3].0532.wma (3.55 MB)
[GRE红宝书2005的MP3].0533.wma (3.37 MB)
[GRE红宝书2005的MP3].0534.wma (3.46 MB)
[GRE红宝书2005的MP3].0535.wma (3.33 MB)
[GRE红宝书2005的MP3].0536.wma (3.56 MB)
[GRE红宝书2005的MP3].0537.wma (3.48 MB)
[GRE红宝书2005的MP3].0538.wma (3.5 MB)
[GRE红宝书2005的MP3].0539.wma (3.8 MB)
[GRE红宝书2005的MP3].0540.wma (3.15 MB)
[GRE红宝书2005的MP3].0541.wma (3.14 MB)
[GRE红宝书2005的MP3].0542.wma (3.27 MB)
[GRE红宝书2005的MP3].0543.wma (3.14 MB)
[GRE红宝书2005的MP3].0544.wma (2.93 MB)
[GRE红宝书2005的MP3].0545.wma (2.81 MB)
[GRE红宝书2005的MP3].0546.wma (2.86 MB)
[GRE红宝书2005的MP3].0547.wma (2.84 MB)
[GRE红宝书2005的MP3].0548.wma (2.82 MB)
[GRE红宝书2005的MP3].0549.wma (2.95 MB)
[GRE红宝书2005的MP3].0550.wma (2.89 MB)
[GRE红宝书2005的MP3].0551.wma (3.02 MB)
GRE词汇讲解古典版.rar (191 KB)
红宝---2005E.rar (108.15 KB)
最新回复 (0)
返回
发新帖